ការផ្តល់ពិន្ទុលើការបំពេញគោលនយោបាយមិនមានសូចនាករច្បាស់លាស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល លើកទី២


មើលលទ្ធផលអង្កេត
មានសំណួរទាំងអស់ចំនួន 37។